• 13 April 2023

ประกาศวันหยุดราชการ ระหว่างวันที่ 6 เม.ย. 66 และ 13-17 เม.ย. 66 คลินิกในเวลาราชการ งดให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วย ผู้ป่วยฉุกเฉิน ติดต่อ “งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน” อาคาร 100 ปี