• 11 กุมภาพันธ์ 2021

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564
นพ.วิทยา พลสีลา
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก
ร่วมประชุมคณะกรรมการ คปสอ.เมืองตาก ครั้งที่ 2 /2564
ณ ห้องประชุมหลวงพิชัยอาสา ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช