• 21 มกราคม 2021

          เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564  นายแพทย์ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2 และนายแพทย์จรัญ จันทมัตตุการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก เยี่ยมชมห้องฉุกเฉิน และให้กำลังใจบุคลากร แพทย์และพยาบาล ประจำห้องตรวจอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

         ซึ่งมีการเตรียมการรองรับสถานการณ์ COVID-19 โดยมีการปรับปรุงห้องฉุกเฉินรูปแบบใหม่ที่มีความปลอดภัยต่อผู้ให้บริการและผู้รับบริการ โดยมีระบบการระบายอากาศสำหรับห้องผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจฉุกเฉิน, ระบบรักษาความปลอดภัยของบุคลากร, ความพร้อมในการลำเลียงผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ทั้งระบบทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ