• 14 July 2023

วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2566 โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุจังหวัดตาก จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา กิจกรรมออกกำลังกาย ให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ เรื่องอาหารที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุทั่วไป ผู้มีโรคประจำตัวเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคไต โดยมีคุณภัทรพร ปานสีดา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ เป็นวิทยากร และมีการจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบบมีส่วนร่วม ( AIC ) ในเรื่องการป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ โดยมี พญ.ศิริวรรณ เชาว์โน นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรหลักดำเนินการ คุณสมบุญ ทับประดิษฐ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ คุณสุวรรณา วัชรสินธุ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ คุณมธุรส โม้พวง นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ คุณพานิดา คงมั่นคุณธรรม นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ และคุณนันท์นภัส ม่วงมิตร พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ร่วมเป็นทีมวิทยากร กลุ่มกระตุ้นกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประจำกลุ่ม ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ชั้น 6 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช