• 30 May 2023

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 นพ.บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมายให้ พญ.อัญชิดา ขำแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด และทีมสุขภาพจิตโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการและติดตามการดำเนินงาน (SMIV) ระหว่างหน่วยงานในระดับพื้นที่ โดยมีน.ส.หฤทัย สุวรรณโชติ ปลัดอำเภอเมืองตาก เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน สวัสดิการสังคม เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทั้งในเขตเทศบาล และในพื้นที่อำเภอเมืองตาก เข้าร่วมประชุม พร้อมหาแนวทางดูแลและติดตามผู้ป่วยโรคจิตจากยาเสพติดที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว รุนแรงในชุมชน (SMIV) โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ จำนวน 92 คน ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ชั้น 6 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช