• 29 August 2023

วันที่ 29-30 สิงหาคม 2566 นพ.บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมายให้นางสาวชลาลัย เขียวสุวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล กล่าวต้อนรับนายอดิศร สมเจริญสิน รองนายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัดตาก ประธานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้รับผิดชอบงานศูนย์สันติวิธีสาธารณสุข และเยี่ยมศูนย์ฯเครือข่ายในจังหวัดตาก โดยโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ศูนย์สันติวิธีสาธารณสุขจังหวัดตาก และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 2 จังหวัดพิษณุโลก จัดการประชุมเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการจัดการความขัดแย้งทางการแพทย์และสาธารณสุขด้วยสันติวิธี และให้เกิดความพร้อมในการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียนและการเจรจาไกล่เกลี่ย เมื่อเกิดเหตุและร้องเรียนทางการแพทย์ในพื้นที่ ได้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยมีนพ.ณัฐสิทธิ์ เจริญสันติ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการจัดการเรื่องร้องเรียนและช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการบริการ นางสุรีรัตน์ สรรพมงคล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้าศูนย์สันติฯ โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมหลวงพิชัยอาสา ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช