• 7 July 2023

วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 นพ.บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการ โครงการพัฒนาการให้บริการในระบบบริการสุขภาพที่เป็นเลิศ โดยมีนางนิตยา สุวรรณาภรณ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจากนายสมพงศ์ เย็นแก้ว อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีศาลสูงสุดภาค 6 สำนักอัยการสูงสุด เป็นวิทยากรให้ความรู้ ทั้งนี้มีผู้เข้าอบรมประกอบด้วยพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จำนวน 250 คน พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลเครือข่ายใกล้เคียง จำนวน 100 คน บุคลากรผู้สนใจ จำนวน 50 คน เพื่อนำไปใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการปฎิบัติงาน ลดปัญหาการร้องเรียนต่างๆ ในเรื่องร้องเรียนทั่วไป และร้องเรียนสถานพยาบาล และสามารถจัดการข้อร้องเรียนจนได้ข้อยุติ มีความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดจัดการอบรมแบ่งเป็น 2 รุ่น ณ ห้องประชุมสี่มหาราช อาคารศูนย์แพทย์ศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช