• 11 April 2023

วันที่ 11 เมษายน 2566 กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม Wellness center โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จัดกิจกรรม มหกรรมสุขภาพ “TSM 90 วัน ปั้นหุ่นฟิต 2023” โดยมีนางสาวชลาลัย เขียวสุวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล เป็นประธาน ภายใน งานมีกิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพ อาทิ เทคนิคการดูแลตัวเองจากบุคคลต้นแบบด้านการดูแลสุขภาพ การบริหารร่างการด้วยการยืดเหยียดกล้ามเนื้อโดยเทรนเนอร์ โยคะอย่างง่าย แอโรบิค ตรวจสมรรถภาพทางกายอาหารตามธรรมชาติ และบูธชมรมสร้างเสริมสุขภาพต่างๆ ของโรงพยาบาล ได้แก่ ชมรมฟุตบอล ชมรมปั่นจักรยาน ชมรมเปตอง ชมรมแบตมินตัน ชมรมโยคะ ชมรมจริยธรรม และชมรมรักษ์ต้นไม้ มีบุคลากรเข้าร่วม 100 คน ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ชั้น 6 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช