• 20 January 2023

วันที่ 20 มกราคม 2565 นพ.บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมายให้กลุ่มงานกายภาพบำบัด และกลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนำโดย นางกัญญณัช จันทร์ฌุมา นักกายภาพบำบัดชำนาญการพิเศษ หัวหน้างานกายภาพบำบัด พร้อมด้วยนักกายภาพบำบัด จัดกิจกรรมเนื่องใน”วันกายภาพบำบัดแห่งชาติ” โดยส่งเสริมการออกกำลังกาย ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ การฝึกหายใจที่ถูกวิธีเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพปอด ให้แก่ผู้มารับบริการ ณ บริเวณหน้าคลินิกศัลยกรรมกระดูกและคลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช