• 16 June 2023

วันที่ 16 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 – 12.00 น. นพ.บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมายให้ กลุ่มงานอาชีวเวชกรรมออกหน่วยจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการโรคปอดฝุ่นหินภัยใกล้ตัวกับการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล โดยร่วมกับเครือข่ายสาธารณสุขอำเภอเมืองโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังประจบ โดยได้รับเกียรติจาก พญ.รุ่งนภา ศิริพรไพบูลย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายปฐมภูมิ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องโรคจากปอดฝุ่นหิน และการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) รวมถึงการป้องกันโรคประสาทหูเสื่อมจากการทำงาน โดยสาธิตการสวมหน้ากากป้องกันฝุ่น ละออง (N95) และอุปกรณ์ป้องกันเสียงดัง (Ear Plug) และฝึกปฏิบัติการเลือกสวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล รวมถึงประชาสัมพันธ์บริการคลินิกโรคจากการทำงาน และ ศูนย์สุขภาพดี โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (Wellness Center) แนะนำช่องทางการติดต่อ/ประสานส่งต่อผู้สงสัยโรคจากการทำงาน การประเมินสุขภาพจิตเบื้องต้น (ตรวจเช็คสุขภาพใจ) พร้อมให้คำปรึกษาด้านสุขภาพเรื่องโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง แก่พนักงานบริษัท เทพประทานการแร่ จำกัด ณ ห้องประชุมบริษัท เทพประทานการแร่ จำกัด ตำบลวังประจบ อำเภอเมือง จังหวัดตาก