• 9 November 2023

วันที่ 8 – 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น. นพ.บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมายให้ พญ.รุ่งนภา ศิริพรไพบูลย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายปฐมภูมิ และกลุ่มงานอาชีวเวชกรรมออกหน่วยจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การยศาสตร์กับการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย” แก่พนักงานบริษัทบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาตาก จำกัด จำนวน 80 คน โดยให้ความรู้ถึงสาเหตุทางด้านการยศาสตร์ที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บจากการทำงานและการป้องกันโดยฝึกปฏิบัติการยืดเหยียดกล้ามเนื้อด้วยหลักมณีเวช การออกกำลังกายด้วยยางยืด การป้องกันโรคประสาทหูเสื่อมและสาธิตการสวมอุปกรณ์ป้องกันเสียงดัง (Ear Plug) สถานการณ์ด้านสาธารณสุขในจังหวัดตากและการป้องกัน รวมถึงประชาสัมพันธ์บริการคลินิกโรคจากการทำงาน และศูนย์สุขภาพดี (Wellness Center) และแนวทางการดำเนินงานสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข