• 25 October 2022

วันที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 – 11.30น. นายแพทย์บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ได้มอบหมายให้หน่วยแพทย์ พอ.สว. โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตาก และสมาชิก พอ.สว.อำเภอเมืองตาก จัดกิจกรรมและออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนี วันพยาบาลแห่งชาติและวันทันตสาธารณสุข โดยมีนายแพทย์วิทยา พลสีลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นประธานในพิธี ซึ่งออกให้บริการ ณ บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ 11 ตำบลวังประจบ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก กิจกรรมการให้บริการประกอบด้วย – ตรวจรักษาโรคทั่วไป จำนวน 71 ราย – ตรวจรักษาทางทันตกรรม จำนวน 25 ราย – ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 จำนวน 17 ราย – ตรวจประเมินสุขภาพจิต จำนวน 58 ราย – มอบชุดเครื่องอุปโภค/บริโภค ชุดยาสามัญประจำบ้าน จำนวน 20 ราย รวมผู้มารับบริการทั้งสิ้น จำนวน 191 ราย