• 12 May 2023

วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุจังหวัดตาก จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ (Health Literacy) ในการป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ โดยมี พญ.ศิริวรรณ เชาว์โน นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ และ นางสาวสริตา อุจะรัตน นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ เป็นวิทยากร ในการจัดกิจกรรมให้ความรู้ภาวะเสี่ยงและการป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ การออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มอบโล่เชิดชูเกียรติ ชมรมผู้สูงอายุจังหวัดตาก ได้รับคัดเลือกให้เป็น “องค์กรเครือข่ายที่สนับสนุนการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ” เนื่องในโอกาสวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันครอบครัว ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ชั้น 6 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช