• 19 August 2023

วันที่ 18 สิงหาคม 2566 นายแพทย์บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมายให้กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม นำโดยนายแพทย์กนก จินดาบรรเจิด และทีมงานสูตินรีเวชกรรม จัดกิจกรรม ในโครงการตากคลอดปลอดภัย (ลดภาวะการคลอดก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ 2566 เพื่อพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย และลดปัญหาที่พบบ่อยทางสูติศาสตร์ ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ชั้น 6 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก