• 8 November 2023

เมื่อวัน พุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก 1 โรงเรียนตากพิทยาคม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก นพ.บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมายให้ นางสุพัตรา แจ่มตระกูล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยบุคลากรเจ้าหน้าที่กลุ่มงานเวชกรรมสังคม จัดกิจกรรม Kick off การรณรงค์ฉีดวัคซีน HPV 1 ล้านเข็ม ใน 100 วัน สำหรับผู้หญิงอายุ 11-20 ปี จังหวัดตาก โดยมี ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก เป็นประธานเปิด ในการนี้ ผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม รองศึกษาธิการจังหวัดตาก ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก ผู้แทนอธิการบดีวิทยาลัยนอร์ทเทิร์นตาก ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก สาธารณสุขอำเภอเมืองตาก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมดังกล่าวด้วย

ทั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายเร่งรัดการให้วัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัส HPV ในกลุ่มเป้าหมายอายุ 11-20 ปี ทั้งในและนอกระบบสถานศึกษา ในเขตอำเภอเมืองตาก สามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีน HPV ทั้งในสถานศึกษาและสถานพยาบาลใกล้บ้าน ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป หรือจนกว่าวัคซีนหมด ติดตามแผนฉีดวัคซีน HPV ได้ที่เพจ Facebook โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช