• 18 October 2022

วันที่ 12 ตุลาคม 2565 ศูนย์พึ่งได้ (oscc) โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช นำโดย พญ.เบญจมาส มั่นอยู่ ร่วมกับแผนงานสุขภาวะผู้หญิง และความเป็นธรรมทางเพศ สมาคมแพทย์วิถีศึกษาสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) และทีมสหวิชาชีพ ร่วมประชุมปรึกษาหารือและรับฟังความคิดเห็นแนวทางการขับเคลื่อนงานการพัฒนาระบบประสานงานสหวิชาชีพแก้ไขความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดตาก ณ ห้องประชุมหลวงพิชัยอาสา ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช