• 27 August 2023

วันที่ 26 สิงหาคม 2566 เวลา 9.00 น. โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ร่วมกับสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือและคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล เขตสุขภาพที่ 2 จัดการประชุมวิชาการเรื่อง “การพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพและวางแผนการสืบทอดตำแหน่งทางการพยาบาล” โดยมีนพ.รเมศ ว่องวิไลรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอด เป็นประธานในพิธี นางสาวศิริพร ศิริวัฒนไพศาล ประธานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล เขตสุขภาพที่ 2 กล่าวรายงาน นางวรรณฤดี กิจเจริญรุ่งโรจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแด่ผู้เกษียณอายุราชการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรทางการพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 2 เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เส้นทางความสำเร็จในการประกอบวิชาชีพการพยาบาล ตลอดจนมีความเข้าใจและเห็นความสำคัญของการวางแผนสร้างผู้สืบทอดตำแหน่งงาน นอกจากนี้เนื่องในวันที่ 30 กันยายนของทุกปี เป็นวันเกษียณอายุราชการผู้ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบรูณ์ จึงได้จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการให้แก่บุคลากรทางการพยาบาล เขตสุขภาพที่ 2 กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการตอบแทนคุณงามความดีของผู้ครบเกษียณฯ ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย บุคลากรทางการพยาบาลเครือข่ายพัฒนาคุณภาพบริการ เขตสุขภาพที่ 2 ในสังกัดโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 350 คน ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ชั้น 6 อาคารผู้ป่วยนอก