• 17 February 2023

วันที่ 16 – 17 กุมภาพันธ์ 2566 นพ.บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมายให้ศูนย์พึ่งได้ (Oscc) งานผู้ป่วยนอกสูตินรีเวชกรรม นำโดยคุณเอมอร เพ็ชรสังหาร และทีม จัดประชุมนำเสนอข้อมูลผู้ประสบปัญหาที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง แผนการให้การช่วยเหลือ ผู้ประสบปัญหาความรุนแรง ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ : พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก ตำรวจ องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง และเทศบาลตำบลไม้งาม ณ ห้องประชุมพระเชียงทอง ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช