• 3 August 2023

3 สิงหาคม 2566 โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดย งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง กลุ่มงานเวชกรรมสังคม จัดประชุม แกนนำอสม. ในเขตเทศบาลเมืองตาก ตามโครงการ จัดจุดบริการตรวจคัดกรองโรคไม่ติดต่อเรื้อรังด้วยตนเองในชุมชน (Health station check) เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ ในจุดบริการ (Health station check และชี้แจงแนวทางในการบันทึกข้อมูล เข้าระบบแอบพลิเคชั่นคัดกรองโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ ได้เข้าถึงการคัดกรองภาวะสุขภาพที่จำเป็นในชุมชน รวมถึงได้รับการติดตามและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เหมาะสมจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในลำดับต่อไป