• 24 June 2023

วันที่ 24 มิถุนายน 2566 นพ.บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เนื่องในวาระครบรอบ 79 ปี โรงพยาบาล เพื่อสมทบทุนในการจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์และสนับสนุนทุนการศึกษาด้านการพยาบาลของโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยมีพระสุเมธีธรรมภาณ (วัดสีตลาราม) เจ้าคณะจังหวัดตาก เป็นประธานฝ่ายบรรพชิต และ คุณอุดร ตันติสุนทร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในการทอดผ้าป่าสามัคคีครั้งนี้มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพจำนวนมาก ยอดผ้าป่าสามัคคีรวมทั้งสิ้น 912,164 บาท (เก้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยหกสิบสี่บาท) จัดพิธี ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ชั้น 6 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช