• 8 June 2023

วันที่ 8 มิ.ย. 2566 เวลา 08.00 – 16.00 น. กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช นำโดย นางสุนิตรา ทองดี หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชกรรม ได้จัดอบรมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในการทำงาน ผู้ประกันตน โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ปี 2566 ในหลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานระดับหน่วยงานภายในโรงพยาบาล โดยมี พญ.รุ่งนภา ศิริพรไพบูลย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายปฐมภูมิ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหน่วยงาน สามารถค้นหาสิ่งคุกคามสุขภาพ และจัดทำแบบประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพ และสภาพแวดล้อมในการทำงานในโรงพยาบาล (แบบ RAH.๐๑) ได้อย่างถูกต้อง โดยได้รับเกียรติจาก นายณัฐพงค์ ม้าเทศ อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยในการอบรมครั้งนี้ประกอบด้วย แกนนำความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ผู้รับผิดชอบงานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลบ้านตาก โรงพยาบาลวังเจ้า โรงพยาบาลสามเงา และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตอำเภอเมืองตาก รวมทั้งสิ้น 100 คน ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ชั้น 6 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ความรู้สึกทั้งหมด11