• 9 November 2022

วันที่ 7- 8 พฤศจิกายน 2565 โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านพฤติกรรมบริการและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในการบริหารงาน ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ชั้น 6 อาคารผู้ป่วยนอก โดยกิจรรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพฤติกรรมบริการของบุคลากรในโรงพยาบาล เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพบริการโรงพยาบาล

ทั้งนี้ นพ.บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมายให้นางสาวชลาลัย เขียวสุวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล เป็นประธานเปิดโครงการฯ มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 258 คน โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ สุกานดา เมฆทรงกลด วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ด้านการเจรจาไกล่เกลี่ย สันติวิธี ระดับเขต และระดับประเทศ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมในครั้งนี้ด้วย