• 4 September 2023

โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิจัยและพัฒนาผลงานด้านสุขภาพ” ระยะที่ 1 (ความรู้พื้นฐานด้านการวิจัยและพัฒนาทางสาธารณสุข : R&D) ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 2 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมหลวงพิชัยอาสา ตึกอำนวยการโรงพยาบาล โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวนทั้งสิ้น 55 คน ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย์ นักกายภาพบำบัด และนักวิชาการสาธารณสุข ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณะอาจารย์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี ได้แก่ ดร.จิรนันท์ ตุลชาติ , ดร.ปิยะ ทองบาง และอาจารย์พรชัย ขุนคงมี เป็นวิทยากรในการอบรม