• 12 June 2023

วันที่ 12 – 13 มิถุนายน 2566 นายแพทย์บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมายให้ นางสาวชลาลัย เขียวสุวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ (Advance Cardiac Life Support) เพื่อให้ผู้รับการอบรมสามารถใช้แผนปฎิบัติการช่วยชีวิตขั้นสูง สามารถใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฟื้นคืนชีพได้อย่างมีประสิทธิผล และสามารถปฎิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจาก พญ.ธีรารัตน์ เพ็ชรประเสริฐ แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน , พญ.วิภากร ศุภพิมล และ นพ.อาทิตย์ สอนไว กุมารแพทย์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ มีบุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ จำนวน 100 คน ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ชั้น 6 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช