• 1 March 2023

วันที่ 1 มีนาคม 2566 นพ.บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมายให้ นางสาวเอมอร เพ็ชรสังหาร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการศูนย์พึ่งได้ (oscc) โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และทีมสหวิชาชีพจังหวัดตาก ร่วมกับแผนงานสุขภาวะความเป็นธรรมทางเพศฯ ได้จัดเวทีแลกเปลี่ยน และจัดการความรู้จากประสบการณ์ การให้บริการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและความรุนแรงทางเพศ ของกลไกสหวิชาชีพ เคสรีวิวของจังหวัดตาก ร่วมกับจังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดอุดรธานี ณ ห้องประชุมพระเชียงทอง โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช