• 21 July 2023

วันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2566 นายแพทย์บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมายให้นางสาวชลาลัย เขียวสุวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล เป็นประธานเปิดโครงการงานประชุมวิชาการพยาบาลก้าวหน้าและสง่างาม(THE SMART ADVANCED NURSING CARE) เพื่อให้บุคลากรพยาบาลมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมิน เฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วย และเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดการปัญหาเจ็บป่วยที่อยู่ในภาวะวิกฤต โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 150 คน และพยาบาลวิชาชีพในเครือข่ายใกล้เคียง จำนวน 50 คน ณ ห้องประชุมสี่มหาราช อาคารศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช