• 11 April 2023

วันที่ 11 เมษายน 2566 นพ.บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมายให้กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จัดโครงการซ้อมแผนรับอุบัติเหตุกลุ่มชน ร่วมกับเครือข่ายในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปี 2566 นำโดยนพ.วันชัย พินิชกชกร รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ พร้อมด้วยนางสาวชลาลัย เขียวสุวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล เพื่อให้เครือข่ายในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ได้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทการช่วยเหลือ และบริหารจัดการในสถานการณ์อุบัติเหตุกลุ่มชน ร่วมกับทีมของโรงพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเจ้าหน้าที่ทราบถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและการจัดการได้อย่างเหมาะสม โดยการฝึกซ้อมแผนในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก ได้แก่ เทศบาลเมืองตาก เทศบาลตำบลไม้งาม มูลนิธิตากร่วมใจสงเคราะห์ และสถานีตำรวจภูธรจังหวัดตาก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ขอขอบพระคุณอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้