• 13 July 2023

วันที่ 10-12 กรกฎาคม 2566 โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมีนพ.บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช กล่าวให้โอวาสในการจัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่โรงพยาบาล พร้อมด้วยนพ.วันชัย พินิชกชกร รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นประธานเปิดโครงการ วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรใหม่ของโรงพยาบาลได้รับรู้และเข้าใจถึงนโยบาย แนวทางการบริหารและการพัฒนา ระเบียบ ข้อบังคับ สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการต่างๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ปฏิบัติตน และพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างจริยธรรม เจตคติที่ดีในการทำงาน อันจะทำให้เกิดความมุ่งมั่นต่อการให้บริการที่มีคุณภาพ มีความภาคภูมิใจในองค์กร เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ และเกิดความผูกพันต่อองค์กรต่อไป ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ชั้น 6 อาคารผู้ป่วยนอก และมีกิจกรรมนอกสถานที่ ณ โรงเรียนโสตศึกษา มีบุคลากรใหม่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 63 คน