• 15 September 2022

14 กันยายน 2565 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช นำโดยนายแพทย์ อานนท์ ทองคงหาญ นายแพทย์ชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม จัดทำโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ต้องขังที่มีความเสี่ยงต่อโรค ไม่ติดต่อเรื้อรัง ณ เรือนจำกลางตาก อ.เมืองตาก จ.ตาก เพื่อให้ผู้ต้องขังได้มีความรู้ในการดูแลสุขภาพตนเอง และนำความรู้ที่ได้รับไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดโรค และพัฒนาตนเองให้มีความพร้อมในการเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติตัวได้อย่างเหมาะสมทั้งในระหว่างที่อยู่ภายในเรือนจำและเมื่อพ้นโทษ

กิจกรรมนี้จัดขึ้น เป็นระยะเวลา 10 สัปดาห์ เพื่อให้ความรู้และติดตามการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และ ในสัปดาห์สุดท้ายเป็นการประเมินผลลัพธ์ทางสุขภาพค้นหาคนต้นแบบ ที่สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ดีเยี่ยม และมอบใบประกาศนียบัตรสำหรับผู้ร่วมการอบรม จำนวน 50 คน