• 14 February 2023

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 นพ.บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมายให้นพ.พัฒนะ ภู่พัฒนะกุล ประธาน Service plan สาขาตา กล่าวรายงานโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มการเข้าถึงการตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังสายตาผิดปกตินักเรียนและผู้สูงอายุ โดยมีนายอดิศร สมเจริญสิน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก เป็นประธาน และมีพญ.ธิดารัตน์ สมกุณา นพ.ทวีศลป์ นิยมพัฒนาพาณิชย์ พร้อมด้วยนางนิตยา สุวรรณาภรณ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ เป็นโครงการที่จัดร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ทั่วประเทศได้รับการตรวจคัดกรองสายตาจากจักษุแพทย์ หากวินิจฉัยพบสายตาผิดปกติ ให้มีสิทธิได้รับแว่นตา และในปี2566 เป็นปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย กระทรวงสาธารณสุขจึงมอบของขวัญปีใหม่แก่ผู้สูงอายุ โดยคัดกรองสุขภาพ เพื่อค้นหาความเจ็บป่วยของผู้สูงอายุ ให้สามารถเข้ารับบริการตรวจรักษาได้อย่างรวดเร็ว มีการมอบแว่นสายตาเพื่อการฟื้นฟูให้กับผู้สูงอายุด้วย ทั้งนี้มีพยาบาล และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 4 อำเภอ เข้าร่วมโครงการจำนวน 80 คน ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ชั้น 6 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช