• 27 July 2023

วันที่ 25 – 26 กรกฎาคม 2566 นพ.บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เป็นประธานเปิดโครงการมหกรรมคุณภาพ ประจำปี 2566 “Tsm Show & Share” จัดโดยกลุ่มภารกิจพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ เพื่อให้เป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพ และเพื่อรวบรวมและเผยแพร่ผลงานพัฒนาคุณภาพ ในงานประจำของผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับของหน่วยงาน เป็นการเสริมแรง สร้างพลัง สร้างเสริมความรู้สู่คนทำงาน และนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้มีกิจกรรมมอบเกียรติบัตร รางวัลการประกวดมุมพักผ่อน ห้องเติมรัก”Re-lax room”อีกด้วย โดยจัดขึ้น ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ชั้น 6 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช