• 24 November 2022

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.00 – 15.00 น. นายแพทย์บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมายให้ศูนย์พึ่งได้ (OSCC) โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช นำทีมโดย พญ.เบญมาส มั่นอยู่ นายแพทย์ชำนาญการ นางสาวเอมอร เพ็ชรสังหาร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และทีมเจ้าหน้าที่จากศูนย์พึ่งได้ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดโครงการอบรมการทดลองใช้เครื่องมือประสานงานสหวิชาชีพแก้ไขปัญหาหาความรุนแรงบนฐานเพศและความรุนแรงในครอบครัวพื้นที่จังหวัดตาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอเครื่องมือการทำงาน (แนวทางปฏิบัติการประสานงาน ผังการประสานงาน แบบบันทึกข้อมูลการจัดการรายกรณีระบบออนไลน์) สำหรับการประสานงานสหวิชาชีพแก้ไขปัญหาความรุนแรงฯ รวมทั้งหารือและวางแผนการนำเครื่องมือไปใช้ ณ ห้องประชุมหลวงพิชัยอาสา ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช