• 14 July 2023

วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 นพ.บรรเจิด นนทสูติ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมายให้ นางสาวชลาลัย เขียวสุวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพทารกแรกเกิด (Neonatal Resuscitation) โดยมี นางสาวปรารถนา กาญจนจาตุรงค์ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก กล่าวรายงาน ในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก พญ.น้ำทิพย์ อินทับ และทีมพัฒนาระบบบริการเขตสุขภาพที่ 2 เป็นวิทยากร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้แพทย์ พยาบาล ที่ดูแลทารกแรกเกิดจำเป็นต้องมีความรู้และทักษะพื้นฐานที่จำเป็นในการประเมิน ดูแลช่วยเหลือทารกแรกเกิดที่มีภาวะวิกฤตและการช่วยฟื้นคืนชีพที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสรอดชีวิตของทารกแรกเกิด ลดอุบัติการณ์การเสียชีวิตและทุพพลภาพต่อไป ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย กุมารแพทย์ แพทย์ผู้เกี่ยวข้อง พยาบาลวิชาชีพจากเขตสุขภาพที่ 2 จังหวัดตาก รวม 80 คน ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ชั้น 6 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช