• 5 October 2022

วันที่ 5 ตุลาคม 2565 โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยกลุ่มภารกิจปฐมภูมิ งานเวชปฏิบัติครอบครัว และทีมสหสาขาวิชาชีพลงพื้น เพื่อติดตามเยี่ยมผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้ป่วยที่ต้องฟื้นฟูสมรรถภาพทางการเคลื่อนไหว ผู้ป่วยที่มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่บ้าน และ กลุ่ม เด็ก 0-5ปีที่ต้องติดตามพัฒนาการ ในการเยี่ยมครั้งนี้ มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 โรงเรียนตากพิทยาคม ร่วมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านสาธารณสุขด้วย ทั้งนี้ ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตากที่มีผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง หรือมีผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน สามารถติดต่อ การมีหมอประจำครอบครัวและแจ้งข้อมูลผู้ป่วยที่ต้องการรับบริการการดูแลเยี่ยมบ้านได้ที่ คลินิกหมอครอบครัวตากสินและคลินิกหมอครอบครัวตลาดกลาง ในวันและเวลาราชการ