• 21 April 2023

วันที่ 21 เมษายน 2566 นายแพทย์บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมายให้นายแพทย์ธนันท์ชัย กองแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบบริการสุขภาพ พร้อมด้วยนางสาวชลาลัย เขียวสุวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล และทีมกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ร่วมต้อนรับและรับการตรวจประเมินหน่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินระดับเฉพาะทาง ในโครงการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน Sky doctor โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จากทีมสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ โดยมี นายแพทย์วิทยา พลสีลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก เป็นประธาน พร้อมด้วย ดร.เกศราภรณ์ พลสีลา ประธานแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัดตาก ทั้งนี้เพื่อเพิ่มศักยภาพหน่วยปฏิบัติการแพทย์ระดับเฉพาะทาง และพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเฉพาะด้านรองรับการปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินในการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศต่อไป