• 9 May 2023

วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 นายแพทย์บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และทีมประสานการพัฒนาคุณภาพสาขาสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ต้อนรับคณะเยี่ยมเสริมพลัง การดำเนินงานตามมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กสำหรับสถานพยาบาลและเครือข่ายเขตสุขภาพที่ 2 จากศูนย์อนามัยพิษณุโลก ที่ 2 , สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก , โรงพยาบาลพุทธชินราช ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ชั้น 6 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช