• 13 October 2023

วันที่ 13 ตุลาคม 2566 นพ.บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมอบหมายให้นายแพทย์วันชัย พินิชกชกร รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นางนิตยา สุวรรณาภรณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล นางสุพัตรา แจ่มตระกูล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ร่วมต้อนรับ นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วยนางวรรณฤดี กิจเจริญรุ่งโรจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก นายแพทย์วิทยา พลสีลา สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 2 แพทย์หญิงธัญญารัตน์ สิทธิวงศ์ รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขจังหวัดตาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก สำนักงานประกันสังคม และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวแรงงานไทยจากเหตุการณ์ความไม่สงบของประเทศอิสราเอล ณ อาคาร 100 ปี สมเด๋็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช