• 16 November 2023

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 นพ.บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พญ.รุ่งนภา ศิริพรไพบูลย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายปฐมภูมิ และผู้รับ ผิดชอบงานบริการสาธารณสุขในเรือนจำ ต้อนรับ นางปิ่นมณี พฤกษ์มหาชัยกุล ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทน ผู้บัญชาการเรือนจำกลางตาก พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ และร่วมปรึกษาหารือ การพัฒนางานบริการสาธารณสุข ในเรือนจำกลางตาก ตลอดจนแนวทางการดำเนินงานตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์