• 23 February 2023

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 นายแพทย์บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมายให้คุณปรารถนา กาญจนจตุรงค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านลูกค้าสัมพันธ์ และคณะทำงาน ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน เพื่อเป็นพยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และอาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ทั้งนี้มีนิสิตพยาบาลวิชาชีพ ปี 4 จำนวน 120 คน ปี 3 จำนวน 50 คน ปี 2 จำนวน 100 คน และ ปี 1 จำนวน 100 คน เข้าร่วมรับฟัง ณ หอประชุม รศ.ดร.ประภา ลิ้มประสูตร มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก