• 15 November 2023

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 นพ.บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบเกียรติบัตรให้แก่บุคลากรผู้มีความประพฤติดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต ตามอัตลักษณ์ของโรงพยาบาล (เก็บสิ่งของมีค่า ของผู้รับบริการได้แก่ สร้อยทอง ต่างหูทอง โทรศัพท์มือถือ ส่งคืนแก่ผู้รับบริการ เจ้าหน้าที่ลงช่วยผู้ประสบอุบัติเหตุระหว่างเดินทางไปราชการ) จำนวน 12 ท่าน ดังนี้ 1. นายปพนวิช วันใจ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 2. นายสงกรานต์ อินหมี พนักงานเปล 3. นางวันเพ็ญ มูลรัตน์ ผู้ช่วยพยาบาล 4. พญ.มานิตา พนธารา นายแพทย์ชำนาญการ 5. นางสาวปรารถนา กาญจนจตุรงค์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 6. นางสาวฉัตรภรณ์สุริยะ คุปตัษเฐียร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 7. น.ส.สุธิตา ดำแดง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 8. นายทองสุข แตงไทย พนักงานขับรถยนต์ 9. นายศุภฤกษ์ เนตรแก้ว นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 10. นายกฤชณัช เทพมงคง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 11. นางสาวณัฐพร อยู่เลิศลบ นักประชาสัมพันธ์ 12. นางสาวธิติสุดา สนิทผล ณ ห้องประชุมหลวงพิชัยอาสา ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน