• 8 September 2022

(พชอ.,3หมอ,รพ.สต.ติดดาว,คลินิกหมอครอบครัว) ของจังหวัดตาก ปี 2565

วันที่ 8 กันยายน 2565 กลุ่มภารกิจปฐมภูมิ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช นำโดยพญ.รุ่งนภา ศิริพรไพบูลย์ หัวหน้ากลุ่มภารกิจปฐมภูมิ นพ.อานนท์ ทองคงหาญ นายแพทย์ชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม ร่วมกับทีมสาธารณสุขอำเภอเมืองตาก และ คปสอ.เมืองตาก รับการติดตามการดำเนินงานปฐมภูมิแบบบูรณาการ (พชอ.,3หมอ,รพ.สต.ติดดาว ,คลินิกหมอครอบครัว) ของจังหวัดตาก ปีงบประมาณ 2565 จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล บ้านคลองขยางโพลง ตำบลน้ำรึม อำเภอเมือง จังหวัดตาก