• 14 December 2022

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 นพ.วันชัย พินิชกชกร รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ และคลินิกเพื่อนใจวัยรุ่น (ศูนย์พึ่งได้ OSCC) โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช นำทีมโดยพญ.เบญจมาส มั่นอยู่ นายแพทย์ชำนาญการ ต้อนรับพญ.นันทา อ่วมกุล นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านการส่งเสริมคุณภาพ) ที่ปรึกษาสำนักงานอนามัยการเจริญพันธ์ุ จากสำนักอนามัยการเจริญพันธ์ุ และทีมประเมินจากศูนย์อนามัยที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก ร่วมประเมินโรงพยาบาลตามมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน เพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ที่มีคุณภาพ ที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชนให้ผ่านมาตรฐานฯ และต้องมีการดำเนินงานที่ต่อเนื่องและมีคุณภาพต่อไป โดยมีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ทีมภาคีเครือข่าย โรงเรียนผดุงปัญญา โรงเรียนตากพิทยาคม โรงเรียนเทศบาล ๑ กิตติขจร และโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม ที่ให้ความร่วมมือเข้าร่วมการประเมินในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ชั้น 6 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช