• 24 April 2023

วันที่ 24 เมษายน 2566 นพ.บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พร้อมด้วยนางสาวชลาลัย เขียวสุวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล ผศ.(พิเศษ)พญ.อภิญญา ฟักทองอยู่ อายุรแพทย์โรคติดเชื้อ พยาบาลควบคุมการติดเชื้อ และคณะกรรมการ ICC เข้าร่วมรับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณโรงพยาบาลต้นแบบด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (Role model) ประจำปีงบประมาณ 2566 จากนพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ณ โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี