• 7 December 2022

วันที่ 6 ธันวาคม 2565 นายแพทย์บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมายให้กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม นำโดย นางสุนิตรา ทองดี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชกรรม เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติ โรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม สำหรับโรงพยาบาลทั่วไป “ระดับดีเด่น” ในการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เครือข่ายโรคจากการทำงาน ปี 2565 โดยสถาบันราชประชาสัย กรมควบคุมโรค ณ ห้องเรนโบว์ ฮอลล์ ชั้น 17 โรงแรมใบหยกสกาย เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร