• 27 September 2022

วันที่ 27 กันยายน 2565 นำโดย นพ.ปริญทัศน์ เนตรสุวรรณ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานจิตเวช และกลุ่มงานวิสัญญี โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ร่วมกันซ้อมแผนเตรียมความพร้อมในการเปิดการรักษาผู้ป่วยด้วยเครื่องรักษาด้วยไฟฟ้า Electroconvulsive Therapy (ECT) เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่มีคุณภาพ ณ แผนกวิสัญญี ชั้น 2 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ ทั้งนี้ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งกลุ่มงานวิสัญญี กลุ่มงานจิตเวช หน่วยงานศูนย์เปล เจ้าของหุ่นและเจ้าของสถานที่