• 1 September 2023

วันที่ 1 กันยายน 2566 โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุจังหวัดตาก จัดกิจกรรมให้ความรู้ และคำแนะนำในการดูแลสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุ โดยมีนางสาวมลภิรา กะแก้ว ทันตแพทย์ชำนาญการ และนางสาวนันท์นภัส ม่วงมิตร พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ชั้น 6 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช