• 6 October 2023

วันที่ 6 ตุลาคม 2566 คลินิกผู้สูงอายุ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุจังหวัดตาก นำโดย พญ.ศิริวรรณ เชาว์โน นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยนางสาวนันท์นภัส ม่วงมิตร พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จัดกิจกรรมให้ความรู้ และให้คำแนะนำในการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) โดยมีคุณกาญจนา เพิ่มพูน คุณรัชดา อินทนัย และคุณธิติสุดา ณ ลำพูน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ชั้น 6 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช