• 24 August 2023

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 นพ.บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมายให้นางสุพัตรา แจ่มตระกูล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เข้าร่วมกิจกรรมเข้าวัดทำบุญตักบาตรทุกวันพระ และกิจกรรม “ครอบครัวหิ้วตะกร้า ศรัทธาอิ่มบุญ อุดหนุนชุมชน” ที่วัดบ่อไม้หว้า อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก มอบหมายให้ นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นำพุทธศาสนิกชนทำบุญตักบาตร ตามโครงการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติฯ ประจำปี 2566 มีพระอธิการบุญส่ง มหาปุญฺโญ เจ้าอาวาสวัดบ่อไม้หว้า เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เพื่อเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ และส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชน ได้เข้าวัดทำบุญตักบาตร ปฏิบัติธรรมทุกวันพระ หลังจากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้ร่วมกิจกรรม “ครอบครัวหิ้วตะกร้า ศรัทธาอิ่มบุญ อุดหนุนชุมชน” เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ด้วย