• 27 July 2023

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 นพ.บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมายให้นางสุพัตรา แจ่มตระกูล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ รวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี 5ส (Big Cleaning Day) เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 โดยมีนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และมีพระประสิทธิศีลคุณ เจ้าคณะจังหวัดตาก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม ที่เอื้อต่อสุขภาพพระสงฆ์ ประชาชน และชุมชนมีความสามัคคี โดยใช้เครื่องมือ 5 ส (สะสาง สะดวก สะอาด สร้างมาตรฐาน สร้างวินัย) ทั้งนี้นางวรรณฤดี กิจเจริญรุ่งโรจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสาพระราชทาน ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม ณ วัดบ่อไม้หว้า ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก