• 30 October 2022

วันที่ 30 ตุลาคม 2565 นพ.บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมาย นพ.ธนันชัย กองแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ผศ.(พิเศษ)นพ.ชัยกิจ อุดแน่น นำทีมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ร่วมกิจกรรม ” โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ ” ณ บริเวณหน้าลานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.5) ศาลากลางจังหวัดตาก โดยมีนายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธาน พร้อมด้วย นายแพทย์วิทยา พลสีลา นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดตาก เป็นผู้กล่าวรายงาน

ในงานมีกิจกรรมปั่นจักรยาน ระยะทาง 20 กิโลเมตร, วิ่งเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 11 กิโลเมตร , เดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพ ระยะทาง 5.25 กิโลเมตร พร้อมมอบรางวัลให้กับนักกีฬาที่มีอายุน้อยที่สุด-มากที่สุด ในแต่ละประเภท แยกชาย-หญิง ที่เข้าร่วมกิจกรรม 12 รางวัล และมอบเหรียญที่ระลึกสำหรับผู้ที่เข้าเส้นชัย ทั้งนี้มีการถ่ายทดสดผ่านระบบออนไลน์กับส่วนกลางพร้อมกันทั่วประเทศผ่านโปรแกรม ZOOM อีกด้วย

โครงการ แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่งปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ที่ทรงเป็นแสงนำใจและทรงเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนคนไทย ในการรักษาสุขภาพ รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง โดยให้ประชาชนออกกำลังกายอย่างง่ายๆ เช่น เดิน วิ่ง ปั่นจักรยาน เพื่อให้มีสุขภาพดีห่างไกลโรค เพื่อให้ความรู้โรคหลอดเลือดสมอง ตลอดจนวิธีการป้องกันและการเข้าถึงการรักษาให้กับประชาชนเพื่อเป็นการลดอัตราการพิการและเสียชีวิต